ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجوی دوره دکتری تخصصی ( استعداد درخشان )

پذیرش نهایی داوطلبان مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان بر اساس امتیاز کسب شده از فعالیت های پژوهشی ، فعالیت های آموزشی و مصاحبه تخصصی می باشد. ارزیابی تخصصی شامل ۳۰ امتیاز آموزشی، ۴۰ امتیاز پژوهشی و ۳۰ امتیاز مصاحبه مطابق با موارد مشخص شده در جداول زیر می باشد. 

 نمایش جداول ارزیابی تخصصی 

 :: نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی

:: نحوه محاسبه امتیاز آموزشی

:: مصاحبه حضوری

:: نحوه محاسبه امتیاز زبان انگلیسی

  داوطلبان بایستی ضمن ثبت نام در سامانه نسبت به تکمیل و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در مهلت مقرر اقدام نمایند. زمان مصاحبه و تاریخ صدور کارت شرکت در مصاحبه در همین سامانه و همچنین با ارسال پیامک اعلام می شود.