ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   شماره تلفن گروه های آموزشی

 

شماره تلفن تماس مدیران گروه های آموزشی

ردیف

گروه آموزشی

دانشکده

شماره تماس

(دفترمدیر گروه)

داخلی

تلفن

1

شیمی

علوم پایه

----

 33367262

2

فیزیک

علوم پایه

----

 33323132

3

زیست شناسی

علوم پایه

----

 33333647

4

مهندسی مکانیک

فنی و مهندسی

3025

 33690274-8      

5

مهندسی عمران

فنی و مهندسی

3087

 33690274-8      

6

مهندسی برق

فنی و مهندسی

3002

 33690274-8      

7

مهندسی شیمی

فنی و مهندسی

3005

 33690274-8      

8

مهندسی نساجی

فنی و مهندسی

3026

 33690274-8      

9

زراعت و اصلاح نباتات

علوم کشاورزی

5098

 33690274-8      

10

علوم باغبانی

علوم کشاورزی

5080

 33690274-8      

11

علوم خاک

علوم کشاورزی

5070

 33690274-8     

12

علوم دامی

علوم کشاورزی

5010

 33690274-8      

13

بیوتکنولوژی کشاورزی

علوم کشاورزی

5075

 33690274-8      

14

روابط بین الملل

ادبیات و علوم انسانی

4134

 33690274-8      

15

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات و علوم انسانی

4030

 33690274-8      

16

ریاضی محض

علوم ریاضی

----

 33362202

17

ریاضی کاربردی

علوم ریاضی

----

 33362208 

18

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

----

 33690685

19

فیزیولوژی ورزش

تربیت بدنی و علوم ورزشی

----

 33690685

20

حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

----

 33690685

21

علوم جنگل

منابع طبیعی

140

 44323599

22

شیلات

منابع طبیعی

142

 44323599

پیش شماره رشت  :   013