ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال 96 ( استعداد درخشان)

ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایشدوره
1 علوم پایه شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه
2 علوم پایه شیمی شيميشيمي الي روزانه
3 علوم پایه شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه
4 علوم پایه شیمی شیمیشیمی معدنی روزانه
5 علوم پایه شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه
6 علوم پایه شیمی شيميشيمي الي روزانه
7 علوم پایه شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه
8 علوم پایه شیمی شیمیشیمی معدنی روزانه
9 علوم پایه شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه
10 علوم پایه شیمی شيميشيمي الي روزانه
11 علوم پایه شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه
12 علوم پایه شیمی شیمیشیمی معدنی روزانه
13 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسيسيستماتيك گياهي روزانه
14 علوم پایه زیست شناسی بيوشيميبيوشيمي روزانه
15 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه
16 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسيسيستماتيك گياهي روزانه
17 علوم پایه زیست شناسی بيوشيميبيوشيمي روزانه
18 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه
19 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسيسيستماتيك گياهي روزانه
20 علوم پایه زیست شناسی بيوشيميبيوشيمي روزانه
21 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه
22 علوم پایه فیزیک فيزيكماده چگال روزانه
23 علوم پایه فیزیک فيزيكذرات بنيادي و نظريه ميدان‌ها روزانه
24 علوم پایه فیزیک فيزيكهسته ای روزانه
25 علوم پایه فیزیک فيزيكاپتیک-لیزر روزانه
26 علوم پایه فیزیک فیزیکفیزیک پلاسما روزانه
27 علوم پایه فیزیک فيزيكماده چگال روزانه
28 علوم پایه فیزیک فيزيكذرات بنيادي و نظريه ميدان‌ها روزانه
29 علوم پایه فیزیک فيزيكهسته ای روزانه
30 علوم پایه فیزیک فيزيكاپتیک-لیزر روزانه
31 علوم پایه فیزیک فیزیکفیزیک پلاسما روزانه
32 علوم پایه فیزیک فيزيكماده چگال روزانه
33 علوم پایه فیزیک فيزيكذرات بنيادي و نظريه ميدان‌ها روزانه
34 علوم پایه فیزیک فيزيكهسته ای روزانه
35 علوم پایه فیزیک فيزيكاپتیک-لیزر روزانه
36 علوم پایه فیزیک فیزیکفیزیک پلاسما روزانه
37 فنی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی ديناميك،كنترل و ارتعاشات روزانه
38 فنی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیکتبديل انرژي روزانه
39 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه
40 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه
41 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه
42 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه
43 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه
44 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه
45 فنی مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه
46 فنی مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه
47 فنی مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه
48 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميمهندسي شيمي روزانه
49 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميمهندسي شيمي روزانه
50 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميمهندسي شيمي روزانه
51 فنی مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي وعلوم الياف روزانه
52 فنی مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي وعلوم الياف روزانه
53 فنی مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي وعلوم الياف روزانه
54 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه
55 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهيژنتيك و به نژادي گياهي روزانه
56 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه
57 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهيژنتيك و به نژادي گياهي روزانه
58 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه
59 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهيژنتيك و به نژادي گياهي روزانه
60 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه
61 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانياصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني روزانه
62 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه
63 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانياصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني روزانه
64 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه
65 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانياصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني روزانه
66 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكمديريت منابع خاك روزانه
67 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكمديريت منابع خاك روزانه
68 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكمديريت منابع خاك روزانه
69 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیتغذیه طیور روزانه
70 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه
71 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیتغذیه طیور روزانه
72 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه
73 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیتغذیه طیور روزانه
74 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه
75 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزيبيوتكنولوژي كشاورزي روزانه
76 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزيبيوتكنولوژي كشاورزي روزانه
77 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزيبيوتكنولوژي كشاورزي روزانه
78 علوم کشاورزی گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزيحشره شناسي كشاورزي روزانه
79 علوم کشاورزی گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهيبيماري شناسي گياهي روزانه
80 علوم کشاورزی گیاه پزشکی ژنتیک و به نژادی گیاهی-------- روزانه
81 علوم کشاورزی گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزيحشره شناسي كشاورزي روزانه
82 علوم کشاورزی گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهيبيماري شناسي گياهي روزانه
83 علوم کشاورزی گیاه پزشکی ژنتیک و به نژادی گیاهی-------- روزانه
84 علوم کشاورزی گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزيحشره شناسي كشاورزي روزانه
85 علوم کشاورزی گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهيبيماري شناسي گياهي روزانه
86 علوم کشاورزی گیاه پزشکی ژنتیک و به نژادی گیاهی-------- روزانه
87 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی روابط بين المللروابط بين الملل روزانه
88 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی روابط بين المللروابط بين الملل روزانه
89 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی روابط بين المللروابط بين الملل روزانه
90 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسي روزانه
91 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسي روزانه
92 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسي روزانه
93 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي روزانه
94 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي روزانه
95 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي روزانه
96 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانیمديريت سياست‌گذاري بازرگاني روزانه
97 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت صنعتيتولید و عملیات روزانه
98 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانیمديريت سياست‌گذاري بازرگاني روزانه
99 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت صنعتيتولید و عملیات روزانه
100 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانیمديريت سياست‌گذاري بازرگاني روزانه
101 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت صنعتيتولید و عملیات روزانه
102 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی روان شناسی روزانه
103 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی روان شناسی روزانه
104 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی روان شناسی روزانه
105 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضجبر روزانه
106 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضاناليز روزانه
107 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضهندسه توپولوژي روزانه
108 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضجبر روزانه
109 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضاناليز روزانه
110 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضهندسه توپولوژي روزانه
111 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضجبر روزانه
112 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضاناليز روزانه
113 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضهندسه توپولوژي روزانه
114 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديآناليزعددي روزانه
115 علوم ریاضی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردیتحقيق درعمليات روزانه
116 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديآناليزعددي روزانه
117 علوم ریاضی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردیتحقيق درعمليات روزانه
118 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديآناليزعددي روزانه
119 علوم ریاضی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردیتحقيق درعمليات روزانه
120 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها و رويدادهاي ورزشی روزانه
121 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها و رويدادهاي ورزشی روزانه
122 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها و رويدادهاي ورزشی روزانه
123 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس روزانه
124 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيبيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه
125 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس روزانه
126 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيبيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه
127 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشي روزانه
128 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيبيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه
129 تربیت بدنی و علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحيحركات اصلاحي روزانه
130 تربیت بدنی و علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحيحركات اصلاحي روزانه
131 تربیت بدنی و علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحيحركات اصلاحي روزانه
132 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه
133 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه
134 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه
135 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه
136 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه
137 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه
138 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه
139 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه
140 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه
141 منابع طبیعی شیلات شیلاتفراوري محصولات شيلاتي روزانه
142 منابع طبیعی شیلات تكثير و پرورش ابزيانتكثير و پرورش ابزيان روزانه
143 منابع طبیعی شیلات بوم شناسي ابزيانبوم شناسي ابزيان روزانه
144 منابع طبیعی شیلات شیلاتفراوري محصولات شيلاتي روزانه
145 منابع طبیعی شیلات تكثير و پرورش ابزيانتكثير و پرورش ابزيان روزانه
146 منابع طبیعی شیلات بوم شناسي ابزيانبوم شناسي ابزيان روزانه
147 منابع طبیعی شیلات شیلاتفراوري محصولات شيلاتي روزانه
148 منابع طبیعی شیلات تكثير و پرورش ابزيانتكثير و پرورش ابزيان روزانه
149 منابع طبیعی شیلات بوم شناسي ابزيانبوم شناسي ابزيان روزانه
150 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک مهندسی مکانیکتبديل انرژي روزانه
151 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک مهندسی مکانیکتبديل انرژي روزانه
152 مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی ديناميك،كنترل و ارتعاشات روزانه
153 مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی ديناميك،كنترل و ارتعاشات روزانه
154 مهندسی مکانیک طراحی جامدات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی مكانيك جامدات روزانه
155 مهندسی مکانیک طراحی جامدات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی مكانيك جامدات روزانه
156 مهندسی مکانیک طراحی جامدات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی مكانيك جامدات روزانه