ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال 96 ( استعداد درخشان)

ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایشدوره
1 علوم پایه شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه
2 علوم پایه شیمی شيميشيمي الي روزانه
3 علوم پایه شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه
4 علوم پایه شیمی شیمیشیمی معدنی روزانه
5 علوم پایه شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه
6 علوم پایه شیمی شيميشيمي الي روزانه
7 علوم پایه شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه
8 علوم پایه شیمی شیمیشیمی معدنی روزانه
9 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسيسيستماتيك گياهي روزانه
10 علوم پایه زیست شناسی بيوشيميبيوشيمي روزانه
11 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه
12 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسيسيستماتيك گياهي روزانه
13 علوم پایه زیست شناسی بيوشيميبيوشيمي روزانه
14 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه
15 علوم پایه فیزیک فيزيكماده چگال روزانه
16 علوم پایه فیزیک فيزيكذرات بنيادي و نظريه ميدان‌ها روزانه
17 علوم پایه فیزیک فيزيكهسته ای روزانه
18 علوم پایه فیزیک فيزيكاپتیک-لیزر روزانه
19 علوم پایه فیزیک فیزیکفیزیک پلاسما روزانه
20 علوم پایه فیزیک فيزيكماده چگال روزانه
21 علوم پایه فیزیک فيزيكذرات بنيادي و نظريه ميدان‌ها روزانه
22 علوم پایه فیزیک فيزيكهسته ای روزانه
23 علوم پایه فیزیک فيزيكاپتیک-لیزر روزانه
24 علوم پایه فیزیک فیزیکفیزیک پلاسما روزانه
25 فنی تبدیل انرژی مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی ديناميك،كنترل و ارتعاشات روزانه
26 فنی تبدیل انرژی مهندسی مکانیکتبديل انرژي روزانه
27 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه
28 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه
29 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه
30 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه
31 فنی مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه
32 فنی مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه
33 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميمهندسي شيمي روزانه
34 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميمهندسي شيمي روزانه
35 فنی مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي وعلوم الياف روزانه
36 فنی مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي وعلوم الياف روزانه
37 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه
38 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهيژنتيك و به نژادي گياهي روزانه
39 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه
40 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهيژنتيك و به نژادي گياهي روزانه
41 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه
42 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانياصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني روزانه
43 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه
44 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانياصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني روزانه
45 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكمديريت منابع خاك روزانه
46 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكمديريت منابع خاك روزانه
47 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیتغذیه طیور روزانه
48 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه
49 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیتغذیه طیور روزانه
50 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه
51 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزيبيوتكنولوژي كشاورزي روزانه
52 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزيبيوتكنولوژي كشاورزي روزانه
53 علوم کشاورزی گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزيحشره شناسي كشاورزي روزانه
54 علوم کشاورزی گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهيبيماري شناسي گياهي روزانه
55 علوم کشاورزی گیاه پزشکی ژنتیک و به نژادی گیاهی-------- روزانه
56 علوم کشاورزی گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزيحشره شناسي كشاورزي روزانه
57 علوم کشاورزی گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهيبيماري شناسي گياهي روزانه
58 علوم کشاورزی گیاه پزشکی ژنتیک و به نژادی گیاهی-------- روزانه
59 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی روابط بين المللروابط بين الملل روزانه
60 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی روابط بين المللروابط بين الملل روزانه
61 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسي روزانه
62 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسي روزانه
63 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي روزانه
64 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي روزانه
65 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانیمديريت سياست‌گذاري بازرگاني روزانه
66 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت صنعتيتولید و عملیات روزانه
67 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانیمديريت سياست‌گذاري بازرگاني روزانه
68 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت صنعتيتولید و عملیات روزانه
69 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی روان شناسی روزانه
70 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی روان شناسی روزانه
71 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضجبر روزانه
72 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضاناليز روزانه
73 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضهندسه توپولوژي روزانه
74 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضجبر روزانه
75 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضاناليز روزانه
76 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضهندسه توپولوژي روزانه
77 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديآناليزعددي روزانه
78 علوم ریاضی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردیتحقيق درعمليات روزانه
79 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديآناليزعددي روزانه
80 علوم ریاضی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردیتحقيق درعمليات روزانه
81 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها و رويدادهاي ورزشی روزانه
82 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها و رويدادهاي ورزشی روزانه
83 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس روزانه
84 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيبيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه
85 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس روزانه
86 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فيزيولوژي ورزشيبيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه
87 تربیت بدنی و علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحيحركات اصلاحي روزانه
88 تربیت بدنی و علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحيحركات اصلاحي روزانه
89 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه
90 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه
91 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه
92 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه
93 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه
94 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه
95 منابع طبیعی شیلات شیلاتفراوري محصولات شيلاتي روزانه
96 منابع طبیعی شیلات تكثير و پرورش ابزيانتكثير و پرورش ابزيان روزانه
97 منابع طبیعی شیلات بوم شناسي ابزيانبوم شناسي ابزيان روزانه
98 منابع طبیعی شیلات شیلاتفراوري محصولات شيلاتي روزانه
99 منابع طبیعی شیلات تكثير و پرورش ابزيانتكثير و پرورش ابزيان روزانه
100 منابع طبیعی شیلات بوم شناسي ابزيانبوم شناسي ابزيان روزانه
101 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی مکانیکتبديل انرژي روزانه
102 مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی ديناميك،كنترل و ارتعاشات روزانه
103 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی مكانيك جامدات روزانه
104 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات مهندسی مکانیکطراحي كاربردي شاخه تخصصی مكانيك جامدات روزانه