ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون ( استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد
سال 1398
ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایشدوره
1 علوم پایه شیمی شیمیشيمي الي روزانه
2 علوم پایه شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه
3 علوم پایه شیمی شیمیشیمی معدنی روزانه
4 علوم پایه شیمی شيميشيمي كاربردي روزانه
5 علوم پایه شیمی شیمیشیمی فیزیک روزانه
6 علوم پایه زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه
7 علوم پایه زیست شناسی زيست‌شناسي گياهيسیستماتیک و بوم‌شناسي روزانه
8 علوم پایه زیست شناسی زيست‌شناسي جانوريسلولي و تكويني روزانه
9 علوم پایه زیست شناسی زيست‌شناسي جانوريبیوسیستماتیک روزانه
10 علوم پایه زیست شناسی زيست‌شناسي گياهيفیزیولوژی روزانه
11 علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی سلولی ومولکولیژنتیک روزانه
12 علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی سلولی ومولکولیبیوشیمی روزانه
13 علوم پایه فیزیک فوتونيك- روزانه
14 علوم پایه فیزیک فيزيكذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها روزانه
15 علوم پایه فیزیک فيزيكفیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده روزانه
16 علوم پایه فیزیک فيزيكفیزیک ماده چگال روزانه
17 علوم پایه فیزیک فيزيكفیزیک پلاسما روزانه
18 علوم پایه فیزیک فيزيكفيزيك هسته‌ای روزانه
19 علوم پایه فیزیک فیزیکگرانش و کیهان‌شناسی روزانه
20 علوم پایه فیزیک فیزیکاپتیک و لیزر روزانه
21 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه
22 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه
23 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانراه و ترابري روزانه
24 فنی مهندسی عمران مهندسي عمرانسواحل، بنادر و سازه هاي دريايي روزانه
25 فنی مهندسی برق مهندسي برقالكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي روزانه
26 فنی مهندسی برق مهندسي برقسيستم هاي قدرت روزانه
27 فنی مهندسی برق مهندسي برقسيستم هاي الكترونيك ديجيتال روزانه
28 فنی مهندسی برق مهندسي برقافزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك روزانه
29 فنی مهندسی برق مهندسي برقمخابرات سيستم روزانه
30 فنی مهندسی برق مهندسي برقمخابرات ميدان و موج روزانه
31 فنی مهندسی برق مهندسي برقكنترل روزانه
32 فنی مهندسی برق مهندسي برقمدارهاي مجتمع الكترونيك روزانه
33 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميمحيط زيست روزانه
34 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميطراحي فرايند روزانه
35 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميفرايندهاي جداسازي روزانه
36 فنی مهندسی شیمی مهندسي شيميپديده هاي انتقال روزانه
37 فنی مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي و رنگ روزانه
38 فنی مهندسی نساجی مهندسی نساجيالياف روزانه
39 فنی مهندسی نساجی مهندسی نساجيساختارهاي نانوليفي روزانه
40 فنی مهندسی کامپیوتر مهندسي كامپيوترنرم افزار روزانه
41 فنی مهندسی کامپیوتر مهندسي كامپيوترمعماري سيستم هاي كامپيوتري روزانه
42 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیا هان زراعی روزانه
43 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اگرو تکنولوژیاکولوژی گیاهان زراعی روزانه
44 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اگرو تكنولوژي-علوم وتکنولوژی بذر روزانه
45 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اگرو تكنولوژيعلوم علف‌هاي هرز روزانه
46 علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه
47 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانیگیاهان دارویی روزانه
48 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانیگیاهان زینتی روزانه
49 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانیدرختان ميوه روزانه
50 علوم کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانیسبزی ها روزانه
51 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكمنابع خاك و ارزيابي اراضي روزانه
52 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاكبيولوژي و بيوتكنولوژي خاك روزانه
53 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت منابع خاكفيزيك و حفاظت خاك روزانه
54 علوم کشاورزی علوم خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاكشيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه روزانه
55 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامیتغذيه دام روزانه
56 علوم کشاورزی علوم دامی علوم دامی-تغذیه طیور روزانه
57 علوم کشاورزی علوم دامی علوم داميفيزيولوژي دام و طیور روزانه
58 علوم کشاورزی علوم دامی علوم داميژنتیک واصلاح نژاد دام و طیور روزانه
59 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزي- روزانه
60 علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی توسعه روستایی- روزانه
61 علوم کشاورزی گیاه پزشکی بیماری‌شناسی گیاهی- روزانه
62 علوم کشاورزی گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزي- روزانه
63 علوم کشاورزی مهندسی آب علوم و مهندسي آبآبیاری و زهکشی روزانه
64 علوم کشاورزی مهندسی آب علوم و مهندسي آبسازه­های آبی روزانه
65 علوم کشاورزی مهندسی آب علوم و مهندسي آبمنابع آب روزانه
66 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی روابط بين الملل- روزانه
67 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبيات فارسيزبان وادبیات فارسی روزانه
68 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبيات فارسيادبيات كودك و نوجوان روزانه
69 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی ايران شناسيايران شناسي عمومي روزانه
70 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی ايران شناسيايران شناسي تاريخ روزانه
71 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی ايران شناسيآداب و رسوم و ميراث فرهنگي روزانه
72 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان وادبیات فارسینظریه ونقد ادبی روزانه
73 ادبیات و علوم انسانی ادبیات عرب زبان و ادبيات عربي- روزانه
74 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافيا و برنامه ريزي شهريبرنامه‌ريزي مسكن و باز‌آفريني شهري روزانه
75 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافيا و برنامه ريزي روستاييتوسعه اقتصاد روستايي روزانه
76 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبيات انگليسي- روزانه
77 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی اموزش زبان انگليسي- روزانه
78 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی زبان شناسي همگاني- روزانه
79 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی جامعه شناسي- روزانه
80 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت صنعتيتوليد و عمليات روزانه
81 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت بازرگانيبازاريابي روزانه
82 ادبیات و علوم انسانی مدیریت مديريت بازرگانيمديريت استراتژيك روزانه
83 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی مشاورهمشاوره خانواده روزانه
84 ادبیات و علوم انسانی حقوق حقوق جزا و جرم شناسي- روزانه
85 ادبیات و علوم انسانی حقوق حقوق خصوصي- روزانه
86 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی علوم انسانيروانشناسي عمومي روزانه
87 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی علوم انسانيروان‌شناسي ‌و آموزش‌كودكان ‌استثنايي روزانه
88 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضجبر روزانه
89 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضاناليز روزانه
90 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محضهندسه توپولوژي روزانه
91 علوم ریاضی ریاضی محض رياضي محض- روزانه
92 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديرياضي كاربردي روزانه
93 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديآناليز عددي روزانه
94 علوم ریاضی ریاضی کاربردی رياضي كاربرديبهينه سازي روزانه
95 علوم ریاضی آمار آمارآمار رياضي روزانه
96 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی مديريت ورزشيمديريت راهبردي درسازمان ها ورزشی روزانه
97 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحيحركات اصلاحي روزانه
98 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي ورزشي كاربردي روزانه
99 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی فيزيولوژي ورزشيتغذيه ورزش روزانه
100 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی مديريت ورزشيمديريت بازاريابي در ورزش روزانه
101 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي روزانه
102 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی مديريت ورزشيمديريت رويدادهاي ورزشي روزانه
103 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیتربیت بدنی ویژه روزانه
104 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه
105 منابع طبیعی جنگلداری علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره‌برداري جنگل روزانه
106 منابع طبیعی جنگلداری علوم ومهندسی جنگلعلوم زیستی جنگل روزانه
107 منابع طبیعی شیلات علوم و ومهندسی شیلاتتكثير و پرورش آبزيان روزانه
108 منابع طبیعی شیلات علوم و ومهندسی شیلاتفرآوري محصولات شيلاتي روزانه
109 منابع طبیعی شیلات علوم و ومهندسی شیلاتبوم‌شناسی آبزیان روزانه
110 منابع طبیعی محیط زیست علوم و مهندسي محيط زيستآلودگي هاي محيط زيست روزانه
111 منابع طبیعی محیط زیست علوم و مهندسي محيط زيستمديريت و حفاظت تنوع زيستي روزانه
112 منابع طبیعی محیط زیست علوم و مهندسي محيط زيستارزيابي و آمايش سرزمين روزانه
113 هنر و معماری معماری مهندسي معماري- روزانه
114 هنر و معماری شهرسازی برنامه ريزي منطقه اي- روزانه
115 هنر و معماری شهرسازی برنامه ريزي شهري- روزانه
116 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک مهندسی مکانیکتبديل انرژي روزانه
117 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک مهندسي مكانيكطراحي كاربردي روزانه