ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های آزمون المپیاد دانشجویی
سال 1397
ردیف رشته آزمون دانشکدهگروه آموزشی
1شيمی علوم پایه شیمی
2زيست شناسي علوم پایه زیست شناسی
3فيزيک علوم پایه فیزیک
4مهندسی عمران فنی مهندسی عمران
5مهندسی برق فنی مهندسی برق
6مهندسي شيمي فنی مهندسی شیمی
7مهندسي کامپيوتر فنی مهندسی کامپیوتر
8زراعت و اصلاح نباتات علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
9زبان و ادبيات فارسی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
10علوم جغرافيايي ادبیات و علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
11علوم اقتصادي ادبیات و علوم انسانی مدیریت
12علوم تربيتي ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی
13الهيات و معارف ادبیات و علوم انسانی گروه معارف و الهیات
14حقوق ادبیات و علوم انسانی حقوق
15روانشناسي ادبیات و علوم انسانی روانشناسی
16رياضی علوم ریاضی ریاضی کاربردی
17آمار علوم ریاضی آمار
18مهندسي صنايع فنی و مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع-شرق
19مهندسي مکانيک مهندسی مکانیک تبدیل انرژی